RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Szanowni Państwo

Bank Spółdzielczy w Brzesku informuje Panią/Pana o przetwarzaniu danych osobowych stanowiących Pani/Pana własność zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie                        o ochronie danych, zwane dalej „RODO”):

 1.  Administrator danych osobowych

Bank Spółdzielczy w Brzesku przy ul. Kościuszki 3, 32-800 Brzesko, jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwanym dalej „Administratorem”).

 1.  Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych Michała Pikuła z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e -mail: centrala-bs.brzesko@bankbps.pl, pod numerem telefonu 14/6862010 lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w ustępie 1 powyżej.

 1.   Cele i podstawy przetwarzania

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane:

      1)    w celu realizacji czynności bankowych, wynikających z Ustawy Prawo Bankowe (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);

      2)    w celu wypełnienia obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu na podstawie obowiązku  z rozdziału 5 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018r. poz. 723) o Przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);

      3)    w celu rozpatrywania reklamacji na podstawie obowiązku z art. 3-10 ustawy z dnia  5 sierpnia 2015r.  o Rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. 2017 poz. 2270 z późn. zm. ) (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);

    4) w celu ewentualnego podejmowania czynności związanych z przeciwdziałaniem przestępstwom bankowym, w tym profilowania operacji finansowych pod kątem potencjalnych przestępstw w celu pogłębienia badania zgłoszenia, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu zapobiegania przestępstwom bankowym przez Administratora oraz obrony przed nadużyciami (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

     5)  w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji przez Administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

      6)    w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

     7)    w celach analitycznych doboru usług do potrzeb Kredytobiorcy Administratora, optymalizacji produktów w oparciu także o Pani/Pana uwagi na ich temat i Pani/Pana zainteresowanie, optymalizacji procesów obsługi w oparciu o przebieg procesów obsługi sprzedażowej i posprzedażowej, w tym reklamacji będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

      8)    w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora określania jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia klientów z produktów i usług,  gdy zawarliśmy umowę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

      9)    w celu oferowania Pani/Panu przez Administratora reklam produktów i usług Administratora i podmiotów z Grupy BPS, w tym dobierania ich pod kątem Pani/Pana potrzeb, czyli profilowania, na co Administrator pobierze stosowną zgodę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

    10) w celu oferowania Pani/Panu bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm współpracujących z Administratorem (partnerów Administratora), w tym dobierania ich pod kątem Pani/Pana potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora  i jego partnerów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 1.    Prawo do sprzeciwu

      1) W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że Administrator będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą niezbędne Administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

      2)  Aby wykonać prawo do sprzeciwu, należy skontaktować się z placówką sprzedażową Banku i złożyć pisemny wniosek.

 1.    Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora:

     1)  dla celów wykonywania czynności bankowych przez okres trwania Pani/Pana zobowiązania, a po jego wygaśnięciu – tylko w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody lub spełnienia warunków, o których mowa w art. 105 a ust. 3 i 5 Prawa bankowego, przy czym w żadnym wypadku nie dłużej niż przez okres 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania, a w zakresie danych wynikających z zapytania przekazanego do BIK – przez okres nie dłuższy niż 5 lat od jego przekazania, z tym, że dane te będą udostępnianie przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od ich przekazania;

    2)  dla celów statystycznych i analiz – przez okres  trwania zobowiązania oraz przez okres 12 lat od wygaśnięcia zobowiązania, a w zakresie danych wynikających z zapytania przekazanego do BIK – przez okres nie dłuższy niż 10 lat od jego przekazania.

 1. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom wymienionym w art. 105 ust. 4 i 4d Prawa bankowego, w szczególności do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jacka Kaczmarskiego 77 A, do Związku Banków Polskich z siedzibą w Warszawie, ul. Zbigniewa Herberta 8, do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej z siedzibą we Wrocławiu, ul. Danuty Siedzikówny 12, a także do Systemu Bankowy Rejestr, Systemu Dokumenty Zastrzeżone, Systemu Amron, w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego.

Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, z którymi współpracuje Administrator, a także podwykonawcy Administratora, np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne w szczególności Soft-Net Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Pana Tadeusza 8, firmy windykacyjne, agencje marketingowe.

 1.    Powierzanie przetwarzania danych

Zgodnie z zapisami art. 111b Ustawy Prawo Bankowe, Bank informuje wszystkich uczestników rynku, w sposób ogólnie dostępny o podmiotach, którym Bank powierza wykonanie czynności bankowych lub innych czynności faktycznie związanych z czynnościami bankowymi, w przypadku gdy ww. podmiot uzyskuje dostęp di danych objętych tajemnicą bankową. W związku z powyższym Bank informuje w miejscu wykonywania czynności o podmiotach, którym powierza przetwarzanie danych osobowych.

 1.   Prawa osób, których dane dotyczą

    1)    Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

 1. a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”
 1. b)    prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”;
 2. c)   prawo usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”;
 3. d)    prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”;
 4. e)    prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”;
 5. f)    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania  danych, na podstawie art. 21 „RODO”.

    2)    Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A) „RODO”

    3)    Jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów „RODO”, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym obecnie jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

    4)    Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy z Bankiem. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.

Powyższa informacja realizuje obowiązek prawny i nie wymaga kontaktowania się z Bankiem, ani składania dodatkowych oświadczeń.

Realizacja praw Klienta zgodnie z Rozporządzeniem 2016/679 (RODO)

 

MONITORING WIZYJNY

Bank Spółdzielczy w Brzesku informuje, iż w placówkach bankowych znajduje się monitoring wizyjny. Obraz z monitoringu podlega rejestracji w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia. Podstawą przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes Banku. Zapisy z monitoringu przechowuje się przez okres nieprzekraczający 1 miesiąca od dnia nagrania. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 

 

 

WNIOSEK – pobierz

Zasady rozpatrywania wniosków dot. obsługi praw klienta w zakresie danych osobowych – pobierz