Informacje o banku

Bank Spółdzielczy w Brzesku jest bezpośrednim kontynuatorem chlubnych tradycji Towarzystwa Zaliczkowego w Brzesku Spółdzielni z Nieograniczoną Poręką, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym w Krakowie 24 lutego 1874r. pod liczbą porządkową 349. Jest jedną z najstarszych instytucji w Małopolsce.

Brzeskie Towarzystwo Zaliczkowe objęło swoją działalnością cały powiat. Dokumenty przechowywane w Banku Spółdzielczym dowodzą, że jego poważny rozwój przypada na lata 1885-1899, kiedy to brzeskie Towarzystwo Zaliczkowe dobrze się rozwijało, przynosząc niemałe dochody akcjonariuszom i gromadząc w stosunkowo niedługim czasie duży kapitał.

 

Po trzydziestu latach działalności 10 grudnia 1904r. Brzeskie Towarzystwo zaliczkowe wykupiło budynek przy obecnej ulicy Kościuszki 3, w którym dotychczas urzędowało. Nim w 1909r. utworzono Krajową Centralną Kasę Spółek Rolniczych we Lwowie, Towarzystwo zaliczkowe w Brzesku poważnie umocniło swój autorytet i pozycję finansową. Właściwie przez cały ten czas Towarzystwo Zaliczkowe w Brzesku nie zanotowało większych strat.

Po utworzeniu funduszu kredytowego i zbiorczego rachunku (1902r.) w Banku Krajowym, na którym gromadzono oszczędności kas pożyczek i oszczędności, proces powstawania Kas Stefczyka (tak były nazywane po 1924r.) został znacznie przyspieszony.

W okolicy Brzeska pierwsza Spółka Oszczędności i Pożyczek została zawiązana w Jadownikach przed 1899r., poza tym powstały także w Okocimiu (przed 1905r.), w Jasieniu (1906r.), w Dębnie (przed 1907r.) w Brzezowcu i Słotwinie (1911r.) w Szczepanowie (1915r.) w Gosprzydowej (1916r.) oraz w innych okolicznych wioskach. Już przed I wojną światową Kasy Stefczyka miały spory autorytet wśród społeczności wiejskiej miejskiej, dysponując dużymi zasobami materialnymi w postaci nieruchomości i zasobów finansowych. Nie zahamowała rozwoju spółdzielczości nawet galopująca inflacja lat powojennych i związany z nią kryzys finansowy.

Nowy Statut Towarzystwa Zaliczkowego Spółdzielni Rejestrowanej z Nieograniczoną Poręką, wydany we Lwowie w 1922r. został 6 lutego 1923r. przyjęty przez brzeskie Towarzystwo Zaliczkowe. Jednak wprowadzone do niego poprawki czyniły brzeską Kasę Stefczyka spółdzielnią z ograniczoną odpowiedzialnością. Jej członkowie od tego momentu ręczyli za zaciągnięte zobowiązania finansowe nie całym majątkiem, ale tylko udziałem i kwotą pięciokrotnie większą od udziału. Działalności Spółdzielczości w Brzesku nie przerwała nawet agresja Niemiec i Związku Radzieckiego na Polskę. Ważnym zadaniem Spółdzielni brzeskiej było niesienie pomocy materialnej osobom znajdującym się w trudnym położeniu oraz wykorzystanie możliwości jawnego działania dla potrzeb ruchu oporu.

W pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej pomoc kredytowa udzielana przez Kasę Stefczyka w Brzesku posiadała różne formy – nie zawsze były to kredyty pieniężne. Indywidualne gospodarstwa rolne otrzymywały pożyczki w postaci ziarna siewnego, ziemniaków sadzeniaków, nawozów sztucznych, materiałów budowlanych czy żywego inwentarza.

Bankowość spółdzielczą po 1956r obowiązywał nowy statut, który nakazywał ściślejszą współpracę z administracją terenową. Mimo to nie zmalała rola Spółdzielni Oszczędności i Pożyczek w Brzesku.

Od 1975r. Banki Spółdzielcze – choć podlegały BGŻ – w swojej działalności były samodzielne i za swoją działalność ponosiły i ponoszą pełną odpowiedzialność. W tych latach Bank Spółdzielczy w Brzesku był jedną największą tego typu instytucją w województwie krakowskim. 

Nie było łatwo utrzymać prestiż Banku na rynku finansowym, tym bardziej, że zaczęły mu zagrażać nowe niebezpieczeństwa związane z antyspółdzielczymi prądami liberalnymi i próbami zawłaszczenia majątku spółdzielczego w burzliwym okresie 1980-1981 i później. W 1996r. Bank Spółdzielczy zrzeszył się w Małopolskim Banku Regionalnym, wypełniając rygory ustawy o obowiązku zrzeszania się banków spółdzielczych w powstających bankach regionalnych.

25 marca 2002r. Bank Spółdzielczy w Brzesku podpisał umowę zrzeszenia przystępując do Banku Polskiej Spółdzielczości w Warszawie. BS – jako najstarszy bank w Brzesku obronną ręką przeszedł przez trudne lata transformacji ustrojowej, spełniając wymagania stawiane BS i z roku na rok osiąga coraz lepsze wyniki. Jesteśmy elastyczni w środowisku lokalnym, błyskawicznie reagując na jego potrzeby i oczekiwania.Wzrasta zaufanie naszych klientów do nas, co znajduje odbicie we wzroście parametrów ekonomicznych naszej placówki.

Zarząd Banku

Lech Pikuła

Prezes Zarządu

Marta Wideł

Członek Zarządu ds. handlowych

Agnieszka Pieprzyk

Członek Zarządu ds. finansowo-księgowych

Rada Nadzorcza Banku

Krzysztof Story

Przewodniczący

Piotr Duda

Z-ca Przewodniczącego

Maria Multarzyńska

Sekretarz

Bogusława Bury

Członek

Joanna Cebula

Członek

Ryszard Machał

Członek

Adam Zydroń

Członek

Komitet Audytu

Maria Multarzyńska

Przewodnicząca

Ryszard Machał

Członek

Krzysztof Story

Członek