Informacje o banku

Bank Spółdzielczy w Brzesku jest bezpośrednim kontynuatorem chlubnych tradycji Towarzystwa Zaliczkowego w Brzesku Spółdzielni z Nieograniczoną Poręką, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym w Krakowie 24 lutego 1874r. pod liczbą porządkową 349. Jest jedną z najstarszych instytucji w Małopolsce.

Brzeskie Towarzystwo Zaliczkowe objęło swoją działalnością cały powiat. Dokumenty przechowywane w Banku Spółdzielczym dowodzą, że jego poważny rozwój przypada na lata 1885-1899, kiedy to brzeskie Towarzystwo Zaliczkowe dobrze się rozwijało, przynosząc niemałe dochody akcjonariuszom i gromadząc w stosunkowo niedługim czasie duży kapitał.

 

Po trzydziestu latach działalności 10 grudnia 1904r. Brzeskie Towarzystwo zaliczkowe wykupiło budynek przy obecnej ulicy Kościuszki 3, w którym dotychczas urzędowało. Nim w 1909r. utworzono Krajową Centralną Kasę Spółek Rolniczych we Lwowie, Towarzystwo zaliczkowe w Brzesku poważnie umocniło swój autorytet i pozycję finansową. Właściwie przez cały ten czas Towarzystwo Zaliczkowe w Brzesku nie zanotowało większych strat.

Po utworzeniu funduszu kredytowego i zbiorczego rachunku (1902r.) w Banku Krajowym, na którym gromadzono oszczędności kas pożyczek i oszczędności, proces powstawania Kas Stefczyka (tak były nazywane po 1924r.) został znacznie przyspieszony.

W okolicy Brzeska pierwsza Spółka Oszczędności i Pożyczek została zawiązana w Jadownikach przed 1899r., poza tym powstały także w Okocimiu (przed 1905r.), w Jasieniu (1906r.), w Dębnie (przed 1907r.) w Brzezowcu i Słotwinie (1911r.) w Szczepanowie (1915r.) w Gosprzydowej (1916r.) oraz w innych okolicznych wioskach. Już przed I wojną światową Kasy Stefczyka miały spory autorytet wśród społeczności wiejskiej miejskiej, dysponując dużymi zasobami materialnymi w postaci nieruchomości i zasobów finansowych. Nie zahamowała rozwoju spółdzielczości nawet galopująca inflacja lat powojennych i związany z nią kryzys finansowy.

Nowy Statut Towarzystwa Zaliczkowego Spółdzielni Rejestrowanej z Nieograniczoną Poręką, wydany we Lwowie w 1922r. został 6 lutego 1923r. przyjęty przez brzeskie Towarzystwo Zaliczkowe. Jednak wprowadzone do niego poprawki czyniły brzeską Kasę Stefczyka spółdzielnią z ograniczoną odpowiedzialnością. Jej członkowie od tego momentu ręczyli za zaciągnięte zobowiązania finansowe nie całym majątkiem, ale tylko udziałem i kwotą pięciokrotnie większą od udziału. Działalności Spółdzielczości w Brzesku nie przerwała nawet agresja Niemiec i Związku Radzieckiego na Polskę. Ważnym zadaniem Spółdzielni brzeskiej było niesienie pomocy materialnej osobom znajdującym się w trudnym położeniu oraz wykorzystanie możliwości jawnego działania dla potrzeb ruchu oporu.

W pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej pomoc kredytowa udzielana przez Kasę Stefczyka w Brzesku posiadała różne formy – nie zawsze były to kredyty pieniężne. Indywidualne gospodarstwa rolne otrzymywały pożyczki w postaci ziarna siewnego, ziemniaków sadzeniaków, nawozów sztucznych, materiałów budowlanych czy żywego inwentarza.

Bankowość spółdzielczą po 1956r obowiązywał nowy statut, który nakazywał ściślejszą współpracę z administracją terenową. Mimo to nie zmalała rola Spółdzielni Oszczędności i Pożyczek w Brzesku.

Od 1975r. Banki Spółdzielcze – choć podlegały BGŻ – w swojej działalności były samodzielne i za swoją działalność ponosiły i ponoszą pełną odpowiedzialność. W tych latach Bank Spółdzielczy w Brzesku był jedną największą tego typu instytucją w województwie krakowskim. 

Nie było łatwo utrzymać prestiż Banku na rynku finansowym, tym bardziej, że zaczęły mu zagrażać nowe niebezpieczeństwa związane z antyspółdzielczymi prądami liberalnymi i próbami zawłaszczenia majątku spółdzielczego w burzliwym okresie 1980-1981 i później. W 1996r. Bank Spółdzielczy zrzeszył się w Małopolskim Banku Regionalnym, wypełniając rygory ustawy o obowiązku zrzeszania się banków spółdzielczych w powstających bankach regionalnych.

25 marca 2002r. Bank Spółdzielczy w Brzesku podpisał umowę zrzeszenia przystępując do Banku Polskiej Spółdzielczości w Warszawie. BS – jako najstarszy bank w Brzesku obronną ręką przeszedł przez trudne lata transformacji ustrojowej, spełniając wymagania stawiane BS i z roku na rok osiąga coraz lepsze wyniki. Jesteśmy elastyczni w środowisku lokalnym, błyskawicznie reagując na jego potrzeby i oczekiwania.Wzrasta zaufanie naszych klientów do nas, co znajduje odbicie we wzroście parametrów ekonomicznych naszej placówki.

Zarząd Banku

Lech Pikuła

Prezes Zarządu

Stanisława Bilińska - Chudoba

Członek Zarządu ds. handlowych

Agnieszka Pieprzyk

Członek Zarządu ds. finansowo-księgowych

Rada Nadzorcza Banku

Krzysztof Story

Przewodniczący

Piotr Duda

Z-ca Przewodniczącego

Maria Multarzyńska

Sekretarz

Bogusława Bury

Członek

Joanna Cebula

Członek

Ryszard Machał

Członek

Adam Zydroń

Członek

Komitet Audytu

Maria Multarzyńska

Przewodnicząca

Ryszard Machał

Członek

Krzysztof Story

Członek