Bank Spółdzielczy w Brzesku wita!

                                                                           
       

   Bank Spółdzielczy w Brzesku jest  bezpośrednim kontynuatorem chlubnych tradycji Towarzystwa Zaliczkowego w Brzesku Spółdzielni z Nieograniczoną Poręką, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym  w Krakowie  24 lutego 1874r. pod liczbą porządkową 349. Jest jedną z najstarszych instytucji w Małopolsce.

Jesteśmy elastyczni w środowisku lokalnym, błyskawicznie reagując na jego potrzeby  i oczekiwania. Wzrasta zaufanie naszych klientów do nas, co znajduje odbicie we wzroście parametrów ekonomicznych naszej placówki    

                                                                                           

                      

                          

 

 

 

Aktualności:  

 

Ustawowe wakacje kredytowe

 


Od 29 lipca 2022 r. Klienci mogą złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego, czyli tzw. wakacje kredytowe.


Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, wakacje kredytowe mogą dotyczyć jednej umowy kredytowej w złotych polskich zawartej w celu nabycia nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.


Spłatę kredytu hipotecznego można zawiesić:

 • po dwa miesiące w trzecim i czwartym kwartale 2022 r.;
 • po jednym miesiącu w każdym z czterech kwartałów 2023 r.

Wzór wniosku o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego - wniosek.


Wniosek prosimy składać:

 •  bezpośrednio w Oddziałach Banku najpóźńiej w dniu raty kredytowej do godz. 14:00;
 •  drogą pocztową (data wpłynięcia wniosku  jest dniem złożenia wniosku).

Po więcej informacji zapraszamy na strone: wakacjekredytowe.gov.pl/  lub do Oddziałów Banku. 

 

Tarcza Finansowa 2.0 - Kominikat w sprawie umorzeń

 

PROFIL ZAUFANY i mojeID w naszym Banku

 

Z przyjemnością informujemy, że mojeID – bezpieczne narzędzie potwierdzania tożsamości online jest już dostępne w naszym Banku. Uruchamiamy je wraz z Profilem Zaufanym, który jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości w systemach elektronicznej administracji. Z usług mogą skorzystać klienci indywidualni, którzy są użytkownikami bankowości internetowej eBankNet. Dzięki temu, wiele spraw urzędowych można załatwić bez wychodzenia z domu.

 

Regulamin  

 

Informacje o usłudze mojeID można sprawdzić tutaj: https://www.mojeid.pl/

 

 

 

Jak założyć profil zaufany - mojeID

 

 

 

Tarcza Finansowa PFR 2.0  - informacje

 

 

Zmiana w usłudze 3D Secure i realizacji transakcji kartami w Internecie.

Uprzejmie informujemy, że od stycznia 2021 r. wchodzi w życie zmiana przepisów prawa, która wymusza modyfikację usługi 3D Secure. Obecnie funkcjonująca w Grupie BPS wersja 3D Secure zostanie dostosowana tak, aby spełniać wymogi dotyczące silnego uwierzytelniania transakcji wynikające z Dyrektywy PSD2. W Grupie BPS realizacja wymogu silnego uwierzytelniania będzie polegała na dodaniu, obok dziś funkcjonującego obowiązku podania jednorazowego kodu przesyłanego w formie SMS, drugiego obowiązkowego zabezpieczenia w postaci kodu PIN dedykowanego dla usługi 3D Secure. Zmiana zostanie wdrożona do końca stycznia 2021 r.

Instrukcje: 

Nadanie  kodu PIN do transakcji internetowych w portalu KartoSFERA

Uwierzytelnienie transakcji przy uzyciu dwuskładnikowej usługi 3DS

 

Tarcza finansowa PFR - pełnomocnictwo i oświadczenie

Uprzejmie przypominamy, że Przedsiębiorcy, którzy zawarli Umowę Subwencji Finansowej w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju zobowiązani są do przedstawienia w terminie do
31 grudnia 2020 r., w celu weryfikacji przez Bank, dokumentów potwierdzających, że osoba, która zawarła Umowę była uprawniona do reprezentow
ania Przedsiębiorcy.

 

W przypadku, gdy Umowa została podpisana przez osobę umocowaną, w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności, dokumentami potwierdzającymi są: 

 • informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu/pełnemu z Krajowego Rejestru Sądowego lub

 • wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Natomiast w sytuacji, gdy Umowę podpisała osoba inna niż umocowana według Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub firma posiada reprezentację wieloosobową, wymagane jest przedłożenie Pełnomocnictwa lub Oświadczenia.

W/w dokumenty tj. Pełnomocnictwo albo Oświadczenie, należy opatrzyć podpisem kwalifikowanym elektronicznym lub poświadczyć podpisy notarialnie.

Do pobrania:

Regulamin programu Tarcza Finansowa PFR dla mikro, małych i średnich firm

Wzór Pełnomocnictwa - Załącznik Nr 2 do Regulaminu

Wzór Oświadczenia Beneficjenta - Załącznik Nr 3 do Regulaminu

 Należy pamiętać, że:

1)    Pełnomocnictwo musi być opatrzone datą nie późniejszą niż dzień złożenia wniosku o subwencję. W przypadku tej samej daty, o ważności pełnomocnictwa decyduje godzina notarialnego poświadczenia podpisów lub złożenia ostatniego z wymaganych podpisów kwalifikowanych. W razie braku wskazania godziny poświadczenia notarialnego pełnomocnictwo udzielone w dacie złożenia wniosku nie będzie mogło być zaakceptowane;

2)    Oświadczenie musi zostać wystawione po dacie złożenia wniosku o subwencję finansową, jeśli wcześniej nie udzielono pełnomocnictwa osobie wnioskującej. Oświadczenie podpisuje osoba lub osoby umocowane według Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo pełnomocnik.

Zarówno Pełnomocnictwo jak i Oświadczenie należy przedłożyć wraz z aktualnym/pełnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Dokumenty należy przedstawić w Banku za pośrednictwem jednego z niżej wymienionego kanału:

 

 1. W przypadku dokumentacji (Pełnomocnictwo, Oświadczenie) opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym: 

·         na adres mailowy: centrala-bs.brzesko@bankbps.pl

 1. W przypadku dokumentacji (Pełnomocnictwo, Oświadczenie) z podpisami notarialnie poświadczonymi:

·         osobiście w placówce Banku,

·         przesłać pocztą na adres  centrala-bs.brzesko@bankbps.pl

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w Banku w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2020 r.

W przypadku niedopełnienia ww. obowiązku konsekwencją będzie wypowiedzenie Umowy przez Fundusz PFR.

 

UWAGA !!!!

Dla tych z Państwa, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i osobiście zawarli Umowę, Bank samodzielnie pobierze z bazy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wydruk potwierdzający umocowanie Beneficjenta.

 

 

 

 7.05.2020r.                                                                                                                                                                  

TARCZA FINANSOWA PFR - możliwość złożenia wniosku online

 

 

Uprzejmie informujemy, że Bank Spółdzielczy w Brzesku rozpoczął procedure przyjmowania

 

 wniosków  klientów naszego banku do Polskiego Funduszu Rozwoju za posrednictwem

 systemu bankowości elektronicznej.

 W przypadku dużych firm wnioski o pomoc można składać za pośrednictwem formularza dostępnego na

stronie PFR www.pfr.pl/tarcza

  

  Serwis internetowy Grupy BPS o działaniach pomocowych dla Klientów

 

    Wszystkich naszych Klientów, których sytuacja finansowa pogorszyła się w związku z epidemią koronawirusa

  zapraszamy do odwiedzenia serwisu internetowego Grupy BPS zawierającego informacje o

   działaniach pomocowych. W jednym miejscu znajdą Państwo materiały informacyjne dotyczące wsparcia dla

  Klientów indywidualnych i firm oferowanego przez Banki Spółdzielcze z Grupy BPS oraz instytucje państwowe.

 Strona zwiera m.in. obszerne informacje na temat Tarczy Finansowej PFR, w tym Kalkulator, za pomocą

 którego  przedsiębiorcy mogą wyliczyć przewidywaną wysokość subwencji PFR.

   

    Serwis dostępny jest pod adresem:

 

www.grupabps.pl/wsparcie-dla-klientow  

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

7.05.2020r.

   

Wniosek Rodzina 500+ WYPRAWKA 300+ - online

 

 

  Klienci Banku Spółdzielczego w Brzesku mogą złożyć wniosek RODZINA 500+ oraz

 WYPRAWKA 300+ drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej.

  Klient posiadający bankowość internetową powinien zalogować się na swoje konto. Po

  zalogowaniu należy kliknąć w pozycję „WNIOSKI”.

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

30.04.2020r.

 

TARCZA FINANSOWA PFR

 

Polski Fundusz Rozwoju uruchamia Tarczę Finansową PFR program skierowany do firm,

 które ucierpiały w wyniku pandemii koronawirusa. Wnioski o finansowanie w postaci

częściowo bezzwrotnych subwencji w przypadku mikrofirm oraz małych i średnich firm będzie

można składać poprzez system bankowości internetowej naszego Banku. Składanie

wniosków rozpocznie się w ciągu najbliższych dni.

 

Natomiast wnioski o finansowanie dla dużych firm można złożyć bezpośrednio w PFR na stronie

www.pfr.pl/tarcza.

 

Więcej informacji na temat programu Tarcza Finansowa PFR dostępnych jest w internetowym

serwisie dedykowanym Klientom Banków Spółdzielczych z Grupy BPS pod linkiem

https://grupabps.pl/wsparcie-dla-klientow/ oraz na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju

www.pfr.pl/tarcza

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 20.04.2020r.

 

 Serwis internetowy Grupy BPS o działaniach pomocowych dla Klientów


Wszystkich naszych Klientów, których sytuacja finansowa pogorszyła się w związku z

  epidemią koronawirusa zapraszamy do odwiedzenia serwisu zawierającego informacje o

  działaniach pomocowych. W jednym miejscu znajdą Państwo materiały informacyjne

  dotyczące wsparcia dla Klientów indywidualnych i instytucjonalnych oferowanych przez

Banki Spółdzielcze z Grupy BPS oraz instytucje państwowe i inne organizacje.

  Serwis dostępny jest pod adresem:

www.grupabps.pl/wsparcie-dla-klientow

 

 Strona obejmuje 4 działy: 

 

 • Wsparcie dla Klientów Banków Spółdzielczych – informacje o zakresie działań pomocowych,    z jakich może skorzystać Klient indywidualny i instytucjonalny posiadający kredyt w Banku Spółdzielczym z Grupy BPS
 • Wybrane aspekty Tarczy Antykryzysowej oraz Tarczy Finansowej PFR – informacje o zakresie wsparcia przedsiębiorców udzielonego przez instytucje państwowe wraz z opisem wstępnym do każdego z obszarów
 • Przydatne linki – wskazanie na strony internetowe wraz z linkami do tych stron, zawierające istotne informacje o programach pomocowych
 • Szkolenia – informacje o webinariach i innych dostępnych formach edukacji, pozwalających zdobyć wiedzę w tematyce pomocowej.

 

Serwis jest na bieżąco aktualizowany i uzupełniany. Wierzymy, że będzie dla Państwa ułatwieniem w wyszukiwaniu informacji o działaniach pomocowych.

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

20.03.2020r.                                                                                                                                                                                                                                       

Zmiana limitu płatności zbliżeniowych

 

Zmiana limitu płatności zbliżeniowych bez podawania kodu PIN dla transakcji bezgotówkowych

dokonywanych kartą płatniczą VISA lub Mastercard

 

             Organizacje płatnicze - Visa i Mastercard, w celu ograniczenia kontaktu fizycznego Klientów

podczas dokonywania płatności kartowych, podjęły decyzję o wprowadzeniu od 20 marca 2020 r.

zmiany wartości limitu transakcji zbliżeniowej bez uwierzytelnienia (czyli bez wprowadzenia kodu PIN)

z 50,00zł do 100,00zł

 

              W związku z tym od 20 marca 2020 r. klienci wykonujący transakcje zbliżeniowe poniżej 100 zł

mogą nie być proszeni o wprowadzenie kodu PIN. To, czy klient zostanie poproszony o PIN zależy od

tego, czy dany terminal POS został już zaktualizowany. Oznacza to, że jeszcze przez pewien okres, może

się zdarzać, że przy transakcji np. na 60 zł w jednym sklepie, klient zostanie poproszony o PIN, a w

innym - nie. Jest to uzależnione od tego, jak szybko Akceptanci (sklepy) dostosują się do wprowadzonej

zmiany. 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

16.03.2020r.     

Uwaga na wyłudzenia metodą "na koronawirusa"
więcej informacji:  

>link<

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 
 
Strona główna    |     O Banku    |     Oferta    |     Nasze Placówki    |     Galeria    |     Informacje dla klientów    |     Kontakt    |     E-bank projektowanie stron www - iPolska.com.pl