Od 15 maja 2024 r. Klienci mogą złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego, czyli tzw. wakacje kredytowe. Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom wraz ze zmianami z dnia 12 kwietnia 2024 roku, wakacje kredytowe mogą dotyczyć jednej umowy kredytowej w złotych polskich zawartej w cel zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Ustawa weszła w życie 29 lipca 2022 r., natomiast jej nowelizacja obowiązuje od dnia 15 maja 2024 roku i od tego dnia możesz złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego w 2024 roku

Wakacje kredytowe nie dotyczą umów kredytów hipotecznych, które zostały zawarte od 1 lipca 2022 roku.

Z wakacji kredytowych w 2024 roku możesz skorzystać jeżeli wartość udzielonego
Ci kredytu hipotecznego na cele mieszkaniowe, nie przekracza 1 200 000,00 zł
oraz spełniasz jeden z co najmniej dwóch warunków;

 1. Twój średni wskaźnik RdD przekracza 30%. Wyliczając go, weź pod uwagę średnią wartość wskaźnika RdD z ostatnich 3 miesięcy, które poprzedzają miesiąc złożenia wniosku o wakacje kredytowe;
 2. Na dzień złożenia wniosku o wakacje kredytowe masz na utrzymaniu
  co najmniej 3 dzieci, które:
 • nie ukończyły 18. roku życia,
 • nie ukończyły 25. roku życia do 30 września – jeśli Twoje dziecko uczy się w szkole lub studiuje,
 • mają orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności (niezależnie od tego, ile mają lat).

Ważne!
Dzieci, które masz na utrzymaniu, to również dzieci:

 • nad którymi sprawujesz rodzinną pieczę zastępczą,
 • dla których jesteś dotychczasową rodziną zastępczą,

które przebywają w prowadzonym przez Ciebie rodzinnym domu dziecka.

W 2024 roku z wakacji kredytowych można skorzystać w maksymalnym wymiarze
4 miesięcy, odpowiednio:

 • 2 miesiące od 1 czerwca 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r.
 • 2 miesiące od 1 września 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

W okresie zawieszenia spłaty kredytu Kredytobiorca nie płaci raty kapitałowo-odsetkowej (poza ewentualnymi opłatami z tytułu umowy ubezpieczenia kredytu). Okresu zawieszenia spłaty kredytu nie wlicza się do okresu kredytowania – okres kredytowania przedłuża się
o miesiące, w których spłata kredytu była zawieszona.

Wskazówki i pouczenia dotyczące wakacji kredytowych – Wskazówki i pouczenia

Wzór wniosku o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego – Wniosek

 Wniosek prosimy składać:

 •  bezpośrednio w Oddziałach Banku najpóźniej w dniu raty kredytowej do godz. 14:00;
 •  drogą pocztową (data wpłynięcia wniosku  jest dniem złożenia wniosku).

Po więcej informacji zapraszamy do Oddziałów Banku.