TARYFA STAWEK PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE
(obowiązuje od  1 kwietnia 2017r.)
 

LP.
RODZAJE CZYNNOŚCI
STAWKI
I
ROZLICZENIA PIENIĘŻNE
1
Płatności gotówkowe z tytułu: energii elektrycznej, gazu, wody, telefonów stacjonarnych oraz składek na rzecz KRUS bez względu na kwotę
1,50 zł
2
Płatności gotówkowe z tytułu ZUS
do 1.000,00 zł opłata 5,00 zł, powyżej 1.000,00 zł - 0,5% kwoty
3
Pozostałe płatności gotówkowe w rozliczeniach międzybankowych Eliksir
0,5% nie mniej
niż 2,50 zł nie więcej niż 200,00 zł
4
Wpłaty na cele charytatywne
bez opłat
II
PROWADZENIE I OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH
1
Otwarcie rachunku bankowego:
 
a)
bieżącego lub pomocniczego
20,00 zł
b)
dla rolników
bez opłat
c)
dodatkowego – dla wyodrębnienia środków pieniężnych na określone cele
(np. rachunku ZFŚS)
10,00 zł
2
Prowadzenie rachunku bankowego (miesięcznie):
 
a)
bieżącego lub pomocniczego
15,00 zł
b)
rolników
3,00 zł
c)
dodatkowego – dla wyodrębnienia środków pieniężnych na określone cele
(np. rachunku ZFŚS)
10,00 zł
d)
Rady Rodziców
3,00 zł
e)
Inncyh podmiotów (konto 27015-10)
5,00 zł -10,00 zł
 
Uwaga: nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za niepełny miesiąc, w którym rachunek został otwarty.
 
3
Wpłaty i wypłaty gotówkowe z rachunków i na rachunki:
 
a)
 bieżące lub pomocnicze
0,5% nie mniej niż 2,50 zł nie więcej niż 200,00 zł
b)
rolnicze
0,3% nie mniej niż 2,00 zł nie więcej niż 200,00 zł
4
Realizacja polecenia przelewów z rachunków bankowych
w systemie Elixir – od każdego przelewu 
2,50 zł
5
Realizacja zleceń płatniczych w systemie SORBNET w kwocie:  
a) poniżej 1.000.000,00 zł 25,00 zł
b) 1.000.000,00 zł i powyżej 20,00 zł
6
Realizacja pojedynczego polecenia zapłaty
2,00 zł
7
Realizacja przelewów wewnętrznych z rachunków bankowych na rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe lub inne rachunki oszczędnościowe
5,00 zł
8
Wydanie blankietów czekowych – za sztukę
1,00 zł
9
Potwierdzenie czeku- od każdego czeku
5,00 zł
10
Zgłoszenie o utracie blankietów czekowych
10,00 zł
11
Zmiana karty wzoru podpisu do rachunku bankowego
10,00 zł
12
Sporządzenie na wniosek posiadacza rachunku:
 
1)
odpisu wyciągu bankowego
 
a)
z roku bieżącego
5,00 zł
b)
za każdy poprzedni rok
7,50 zł
2)
odpisu załącznika do wyciągu (dowodu księgowego) – od każdego dokumentu
5,00 zł
13
Zaświadczenie o obrotach na rachunkach bankowych (historia rachunku)
 
a)
za każdy miesiąc roku bieżącego
3,00 zł max
15,00 zł za cały rok
b)
za każdy miesiąc roku poprzedniego
5,00 zł 
max 20,00 zł
 
Uwaga: historia rachunku może być sporządzana w formie wydruku komputerowego
 
14
Wydanie kserokopii przelewu w dniu realizacji
2,00 zł
15
Wydanie zaświadczenia o funkcjonowaniu rachunku (z wyjątkiem rachunków bieżących rolników)
10,00 zł
16
Sporządzenie i wysłanie zawiadomienia (monitu) związanego z powstaniem niedopuszczalnego salda debetowego
10,00 zł
17
Za udzielenie informacji o stanie rachunku bankowego na hasło – miesięcznie
5,00 zł
18
Zawiadomienie klienta o zwrocie płatności wpłaconej na rzecz innego banku
3,00 zł
19
Administrowanie przelewem bez pokrycia – za każdy przelew
2,00 zł
III
RACHUNEK DEPOZYTÓW TERMINOWYCH
1
Otwarcie rachunku
bez opłat
2
Prowadzenie rachunku
bez opłat
3
Wpłata na rachunek
bez opłat
4
Przekazanie środków z rachunku terminowego na rachunek prowadzony:
 
a)
w banku BS i Oddziałach
bez opłat
b)
w innych bankach w systemie Elixir
2,50 zł
IV
OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO – ROZLICZENIOWYCH
OSÓB FIZYCZNYCH
1
Otwarcie rachunku
bez opłat
2
Prowadzenie rachunku – miesięcznie
3,00 zł
 
Uwaga: nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za niepełny miesiąc, w ktorym rachunek został otwarty.
 
3
Realizacja:
 
a)
przelewu w systemie Elixir
2,50 zł
b)
stałego zlecenia od jednego zlecenia
2,00 zł
c)
polecenia zapłaty – od każdego polecenia
2,50 zł
4
Realizacja zleceń płatniczych w systemie SORBNET w kwocie:  
a) poniżej 1.000.000,00 zł 25,00 zł
b) 1.000.000,00 zł i powyżej 20,00 zł
5
Wpłata własna gotówki na rachunek BS i Oddziałów
bez opłat
6
Wypłata z rachunku na podstawie asygnaty zastępczej
0,50 zł
7
Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia o posiadaniu wkładu oszczędnościowo-rozliczeniowego
10,00 zł
8
Udzielenie informacji telefonicznej „na hasło” – miesięcznie
2,00 zł
9
Zmiana pełnomocnictwa
5,00 zł
10
Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu z rachunku bankowego za każdy przekaz na rzecz uprawnionego do egzekucji
 
a)
opłata za obsługę
2,50 zł
b)
przelew w systemie Elixir
2,50 zł
11
Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci:
 
a)
przyjęcie dyspozycji
20,00 zł
b)
zmiana lub odwołanie
15,00 zł
12
Wyciąg z rachunku bankowego:
 
1)
Odbierane przez właściciela rachunku lub osobę upoważnioną w jednostce banku prowadzącej rachunek
bez opłat
2)
Wysyłany przez bank droga pocztową na terenie kraju:
 
a)
Raz w miesiącu
bez opłat
b)
Częściej niż raz w miesiącu- za każdą przesyłkę
5,00 zł
13.
Wydanie przez Bank:  
a)
zaświadczenia o treści wnioskowanej przez klienta
20,00 zł
b) opinii bankowej na wniosek klienta 20,00 zł
14. Sporządzenie odpisu na wniosek klienta:  
a) wyciągu z rachunku za bieżący rok 5,00 zł
b) wyciągu z rachubnku za każdy poprzedni rok 7,00 zł
c) jednego dowodu do wyciągu za bieżący rok stanowiącego podstawę księgowania 3,00 zł
d) jedengo dowodu do wyciągu za każdy poprzedni rok stanoiwącego podstawę księgowania 5,00 zł
15. Zbiorcza informacja na wniosek klienta o rachunkach bankowych jednej osoby prowadzonych w bankach i SKOK na terenie Polski poprzez skierowanie zapytania do Centralnej Informacji 30,00 zł jednorazowo w dniu złożenia wniosku
V
OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH
I TERMINOWYCH WKŁADÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH
1
Otwarcie rachunku
bez opłat
2
Prowadzenie rachunku
bez opłat
3
Wydanie książeczki :
 
a)
oszczędnościowej awista
11,00 zł
b)
terminowej
2,00 zł
4
Wpłata własna na rachunek
bez opłat
5
Realizacja przelewu w systemie Elixir
2,50 zł
6
Obsługa książeczek oszczędnościowych:
 
a)
przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki oszczędnościowej
10,00 zł
b)
umorzenie utraconej książeczki
10,00 zł
c)
wystawienie nowej książeczki w miejsce utraconej
10,00 zł
7
Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci:
 
a)
przyjęcie dyspozycji
20,00 zł
b)
zmiana lub odwołanie
15,00 zł
8
Zmiana pełnomocnictwa
5,00 zł
9
Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji
15,00 zł
10
Udzielanie informacji telefonicznej „na hasło” miesięcznie
2,00 zł
11
Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia o stanie oszczędności
10,00 zł
12
Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu z rachunku bankowego za każdy przekaz na rzecz uprawnionego do egzekucji:
 
a)
opłata za obsługę
2,50 zł
b)
przelew w systemie Elixir
2,50 zł
VI
PRZEKAZY W OBROCIE DEWIZOWYM
1
Realizacja przekazów dewizowych otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych[1]
 
a)
przekazy SEPA[2]
10,00 zł + koszty banków pośredniczących
b)
przelewy regulowane[3]
10,00 zł + koszty banków pośredniczących
c)
polecenia wypłaty[4]
10,00 zł + koszty banków pośredniczących
2
Opłata za brak lub wskazanie w zleceniu polecenia wypłaty za granicę nieprawidłowego kodu BIC banku beneficjenta lub nieprawidłowego numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN
Uwaga: opłata pobierana jest niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt 1.
20,00 zł
3
Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/ postępowanie wyjaśniające na zlecenie klienta
Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeżeli przyczyną postępowania był błąd banku.
20,00 zł + koszty rzeczywiste
VII
CZEKI W OBROCIE DEWIZOWYM
1
Inkaso czeków
Uwaga; Jeżeli klienta przedkłada kilka czeków, opłatę pobiera się od każdego czeku.
10,00 zł + koszty banków pośredniczących
2
Zwrot nieopłaconego przez płatnika czeku – opłata jest pobierana
od podawcy czeku
10,00 zł + koszty rzeczywiste banków
VIII
KARTY PŁATNICZE
VISA  CLASSIC   DEBETOWA  ON-LINE
1
Opłata miesięczna za obsługę karty Visa on-line – od każdej karty wydanej do rachunku
2,50 zł
2
Wydanie karty
bez opłat
3
Wydanie duplikatu karty
bez opłat
4
Powtórne generowanie i wysyłka numeru PIN na wniosek Użytkownika karty
bez opłat
5
Wznowienie karty
bez opłat
6
Zastrzeżenie karty
bez opłat
7
Telefoniczne odblokowanie numeru PIN
bez opłat
8
Wypłaty gotówkowe:
 
a)
w bankomatach Banku Spółdzielczego
bez opłat
b)
w bankomatach Zrzeszenia BPS SA i innych bankach krajowych zgodnie z zawartymi umowami
Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku
bez opłat
c)
w pozostałych bankomatach w kraju
4,00 zł
d)
w bankomatach za granicą, od kwoty wypłaty
Uwaga: dla wszystkich kart Visa w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku - 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego Visa w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku karty.
2,0%
minimum 6,00 zł
e)
w kasach innych banków w kraju
5,00 zł
f)
w kasach innych banków za granicą, od kwoty wypłaty
Uwaga: dla wszystkich kart Visa w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku - 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego Visa w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku karty.
2,0%
minimum 10,00 zł
9
Płatność kartą:
 
a)
w punktach handlowo-usługowych w kraju
bez opłat
b)
w punktach handlowo-usługowych za granicą
Uwaga: dla wszystkich kart Visa w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku - 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego Visa w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku karty.
0,5%
10
Rozpatrzenie reklamacji
bez opłat
11
Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty
1 000,00 zł
VISA  BUSINESS   DEBETOWA   ON-LINE
1
Opłata miesięczna za obsługę karty Visa on-line – od każdej karty wydanej do rachunku
5,00 zł
2
Wydanie karty
bez opłat
3
Wydanie duplikatu karty
bez opłat
4
Powtórne generowanie i wysyłka numeru PIN na wniosek Użytkownika karty
bez opłat
5
Wznowienie karty
bez opłat
6
Zastrzeżenie karty
bez opłat
7
Telefoniczne odblokowanie numeru PIN
bez opłat
8
Wypłaty gotówkowe:
 
a)
w bankomatach Banku Spółdzielczego
bez opłat
b)
w bankomatach Zrzeszenia BPS SA i innych bankach krajowych zgodnie z zawartymi umowami
Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku
bez opłat
c)
w pozostałych bankomatach w kraju
4,00 zł
d)
w bankomatach za granicą, od kwoty wypłaty
Uwaga: dla wszystkich kart Visa w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku - 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego Visa w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku karty.
2,0%
minimum 6,00 zł
e)
w kasach innych banków w kraju
5,00 zł
f)
w kasach innych banków za granicą, od kwoty wypłaty
Uwaga: dla wszystkich kart Visa w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku - 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego Visa w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku karty.
2,0%
minimum 10,00 zł
9
Płatność kartą:
 
a)
w punktach handlowo-usługowych w kraju
bez opłat
b)
w punktach handlowo-usługowych za granicą
Uwaga: dla wszystkich kart Visa w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku - 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego Visa w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku karty.
0,5%
10
Rozpatrzenie reklamacji
bez opłat
11
Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty
1 000,00 zł
IX
SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ  SBI
1
Osoby fizyczne
 
a)
Dostęp do systemu bankowości internetowej – miesięcznie
2,00 zł
b)
Wykonanie przelewów w systemie bankowości internetowej – za każdy przelew
0,50 zł
2
Rolnicy indywidualni  
a) dostęp do systemu bankowości internetowej - miesięcznie

2,00 zł

 

b) wykonanie przelewów w systemie bankowości internetowej - za każdy przelew
1,00 zł
3
Podmioty instytucjonalne
 
a)
Dostęp do systemu bankowości internetowej za każdego użytkownika – miesięcznie
5,00 zł
b)
Wykonanie przelewów w systemie bankowości internetowej – za każdy przelew
1,00 zł
X
KREDYTY
1
Rozpatrzenie wniosku: 
 
a)
kredyt konsumpcyjny (w tym ROR, restrukturyzacyjny)
15,00 zł
b)
kredyt obrotowy na finansowanie bieżącej działalności rolniczej
15,00 zł
c)
kredyt mieszkaniowy
0,1% min. 50,00 zł
max 150,00 zł
d)
kredyt hipoteczny 50,00 zł
e)
kredyt na działalność rolniczą
0,1% min. 20,00 zł
max 100,00 zł
f)
kredyt na działalność gospodarczą
0,3% min. 200,00 zł
max 400,00 zł
2
Wydanie promesy
300,00 zł
3
Udzielenie kredytu - prowizja naliczana od kwoty przyznanego kredytu:
 
a)
kredyt konsumpcyjny
1% - 10%
b)
kredyt mieszkaniowy
1% - 2%
c) kredyt hipoteczny 1,5% - 3%
d)
kredyt na działalność gospodarczą
1% - 3%
e)
kredyt pomostowy
1%
4
Przedłużenie Umowy kredytu w  ROR na kolejny okres 
1% kwoty kredytu
5
Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części – od kwoty prolongowanej:
1% kwoty prolongowanej
6
Wysłanie wezwania do zapłaty, wypowiedzenia warunków umowy kredytowej (jednorazowo) - kwota płatna przez Kredytobiorcę za każde wysłanie wezwania / wypowiedzenia do Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu
4 - krotność listu poleconego
7
Wydanie opini i zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy 
 
a) osoby fizyczne w tym rolnicy 20,00 zł
b) osoby prowadzące działalność gospodarczą 100,00 zł
8
Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy (jednorazowo)

a) osoby fizyczne w tym rolnicy 20,00 zł
b) osoby prowadzące działaność gospodarczą 100,00 zł
9
Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy (jednorazowo)

a) osoby fizyczne w tym rolnicy 20,00 zł
b) osoby prowadzące działaność gospodarczą 100,00 zł
10
Zgoda na wykreślenie z hipoteki

a) osoby fizyczne w tym rolnicy 20,00 zł
b) osoby prowadzace działalność gospodarczą 100,00 zł
11
Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy (za aneks) do

a) kredytu konsumenckiego i na dzaiałalność rolniczą 20,00 zł
b) kredytu mieszkaniowego 50,00 zł
c) kredytu na działalność gospodarczą 100,00 zł
XI
GWARANCJE I PORĘCZENIA BANKOWE
1
Rozpatrzenie wniosku
50,00 zł
2
Każdy rozpoczęty okres 3 miesięczny obowiązywania gwarancji
1% - 5%
XII
PRZECHOWYWANIE PRZEDMIOTÓW I PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
1
Za przechowywanie w depozycie bankowym książeczek oszczędnościowych i innych papierów wartościowych od każdego deponowanego dokumentu – miesięcznie (nie dotyczy książeczek deponowanych w związku z zabezpieczeniem kredytu w Banku)
5,00 zł + VAT
2
Za przechowywanie duplikatów kluczy posiadaczy rachunków bieżących – miesięcznie
6,00 zł + VAT
XIII
INNE  USŁUGI   BANKOWE
 1
Zgłoszenie o utracie dokumentu tożsamości oraz innych dokumentów dokonane przez Klienta Banku i dokonanie wpisu do bazy dokumentów zastrzeżonych

a) przyjęcie 25,00 zł + VAT wynikający
z odrębych przepisów
b) odwołanie 25,00 zł + VAT wynikający
z odrębnych przepisów
2 Zgłoszenie o utracie dokumentu tożsamości dokonane przez osobę nie będącą Klientem Banku i dokonanie wpisu do bazy dokumentów zastrzeżonych
 
a) przyjęcie 30,00 zł + VAT wynikający
z odrębnych przepisów
b) odwołanie 30,00 zł + VAT wynikający z odrębnych przepisów

 

[1] Przekaz w obrocie dewizowym jest to polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA
[2] Przelew SEPA jest to przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegi, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę
o   przystąpieniu do polecenia przelewu SEPA, spełniające następujące warunki:
1)         waluta transakcji EURO,
2)         dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem swift-owym banku (Swift-code), do którego jest kierowany przekaz;
3)         występuje opcja kosztowa „SHA”
4)         przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych;
5)         Bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikami polecenia przelewu SEPA-SCT (wykaz banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej www.bankbps.pl)
[3] Przelew regulowany jest to polecenie przelewu albo wpłata gotówkowa dokonywana przez klienta banku krajowego na rachunek beneficjenta prowadzony w innym kraju Unii Europejskiej oraz Norwegi, Islandii i Lichtensteinu lub przelew realizowany na rzecz klienta banku krajowego, jeżeli zleceniodawca wysyła przelew z jednego z ww. kraju, spełniająca następujące warunki:
1)         waluta transakcji EURO,
2)         kwota transakcji mniejsza lub równa 50.000,00 Euro;;
3)         dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem swift-owym banku (Swift-code), do którego jest kierowany przekaz;
4)         występuje opcja kosztowa „SHA”
[4] Polecenie wypłaty - skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego instrukcja płatnicza polecająca dokonania wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta)
Opcja kosztowa SHA oznacza przy przekazach:
- wyzyskanych, że prowizje i opłaty banku pokrywa zleceniodawca przekazu, prowizje i opłaty banku beneficjenta- beneficjent
- otrzymywanych, że: prowizje i opłaty banku pokrywa beneficjent przekazu; prowizje i opłaty banku zleceniodawcy – zleceniodawca.

 

 
 
Strona główna    |     O Banku    |     Oferta    |     Nasze Placówki    |     Galeria    |     Informacje dla klientów    |     Kontakt    |     E-bank projektowanie stron www - iPolska.com.pl